Van de parochieraad

Tekst uitgesproken door Frank van Lierop, voorzitter parochieraad, tijdens de startviering op zaterdag  6 oktober 2018.

Beste mede-parochianen,

Allereerst wil ik een compliment maken aan iedereen die vanavond betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze viering. Het is weer een inspirerende viering geworden waar heel veel werk voor is verzet.  Hartelijk dank daarvoor.

‘Aan de slag met de Kerk’
Een pakkend thema voor de start van een nieuw kerkelijk jaar. Ik praat u graag even bij over wat er zoal gaande is in onze parochie. Wat het komende jaar gaat brengen weet niemand van ons. Wat we wel al meer dan tachtig jaar weten is dat deze kerk het middelpunt is van de samenleving van Breezand. Meer dan tachtig jaar komen hier wekelijks mensen samen om stil te staan bij de dingen waar het in het leven werkelijk om gaat. Mensen vinden hier rust, na de drukte van alle dagelijkse beslommeringen, troost bij moeilijke omstandigheden, vreugde omdat er wat te vieren valt en vanwege de muziek.

En allemaal omdat wij met elkaar verbonden zijn door die ene man die bij ons voor in de kerk te zien is: Jezus van Nazareth, hangend aan het kruis. Vraagt u zich ook weleens af, hoe Onze lieve Heer zou reageren als hij ons hier beneden zo bezig ziet?

Druk met van alles en nog wat. Bezig met zinnige dingen, maar heel vaak ook met onzinnige dingen. Maar wat voor de één zinnig is, is voor de ander onzinnig. Iedereen benadert de dingen waar hij of zij mee bezig is van uit zijn eigen perspectief. En toch moeten we er samen uit zien te komen. En dat is niet eenvoudig. Vele mensen vallen af in dat proces. Zij kunnen zich niet verenigen met wat er in de kerk als organisatie gebeurt. Zij kunnen zich niet verenigen met wat er gezegd, maar meestal gezwegen wordt, bijvoorbeeld omtrent het onderwerp kindermisbruik. Voor het in stand houden van de kerk als gemeenschap van mensen is dat een groot probleem.

Een gemeenschap en een kerkgebouw in stand houden met steeds minder mensen is geen eenvoudige taak. Breezand mag er trots op zijn dat bij ons het kerkbezoek stabiel is. Gemiddeld genomen kwamen we het afgelopen jaar uit op twee bezoekers per dienst meer.

Gelukkig hebben we in Breezand nog een gemeenschap die zich wel in stand weet te houden. Er is een grote betrokkenheid van mensen die zich willen inzetten voor die gemeenschap. Vele vrijwilligers dragen hun steentje bij om alle taken te vervullen die daarbij nodig zijn. Dat begint bij het openen van de deur ’s ochtends om 8 uur. Vanaf dat moment worden er dagelijks weer vele kaarsjes opgestoken in de Mariakapel.

De deur wordt weer gesloten als de laatste koorzanger na de repetitie de kerk heeft verlaten. Zo is er dagelijks actie in en rondom ons kerkelijk centrum: de kerk, de pastorie, de tuin en het kerkhof. Dank aan alle vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.

Bezoekersgroep
De betrokkenheid van vrijwilligers blijkt ook uit de bezoekersgroep. Mensen die in aanmerking komen voor wat extra aandacht worden door leden van de bezoekersgroep bezocht. De attentiebijdrage zorgt ervoor dat ze nooit met lege handen hoeven te komen.

In deze groep heeft een verandering plaatsgevonden. Henk en An van der Park en Nel Roemer zijn gestopt. Zij waren vanaf het begin hierbij betrokken. Hun opvolgers zijn Lenie van ’t Oever en Els Weijers. De bezoekjes lopen goed. Er is ruimte voor extra leden van de groep. Als u het ook leuk vindt om bij hen aan te sluiten dan kunt u zich melden bij het bestuur. Graag applaus voor Nel, Henk en An en Lenie en Els.

Schoonmaak
Een andere vorm van betrokkenheid is “het schoonmaken van de kerk”. Vorig jaar is er een actie gevoerd om schoonmakers te werven. Dat is uitstekend geslaagd! Er kunnen er altijd meer bij, want hoe meer schoonmakers hoe minder je aan de beurt bent. Voor aanstaande vrijdag staat de grote schoonmaak gepland. Eén dag in het jaar wordt de kerk grondig schoongemaakt. U kunt zich nog altijd aanmelden als u een uurtje over heeft. Zeker mannen zijn er nog te kort. Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd.

Verhuur appartementen
Zoals u kunt zien is de verbouwing van de pastorie afgerond. Het resultaat mag er zijn: twee prachtige appartementen. Alleen het secretariaat moet nog worden opgeknapt. Eén van de appartementen is reeds bewoond. De andere nog niet. Wat waarschijnlijk niet bij iedereen bekend is, is dat voor alle financiële handelingen die een parochiebestuur wil uitvoeren, er eerst een machtiging moet zijn van het Bisdom. Nu is het zo dat er wel een machtiging is verleend om de pastorie te verbouwen tot twee appartementen, maar niet om ze te mogen verhuren. Daar kwamen we achter toen het eerste huurcontract getekend moest worden. We zijn in afwachting van die machtiging. Vandaar dat er momenteel maar één appartement is bewoond.

Financiën
Dit is een mooi bruggetje naar de financiën van de parochie. Het Bisdom heeft namelijk de jaarrekening van onze parochie afgekeurd. Dat is in de geschiedenis van onze parochie nog nooit gebeurd. Waarom dan? Hoor ik u zeggen. In een parochie van onze omvang horen er naar de mening van het Bisdom meer inkomsten binnen te komen, dan dat er in de boekhouding staan opgenomen. Om dat te beoordelen heeft het Bisdom besloten om een onderzoek in te stellen naar onze financiële huishouding. In afwachting daarvan worden alle machtigingsaanvragen bevroren. Vandaar dan ook dat er nog geen machtiging is afgegeven voor de verhuur van de appartementen. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn wij in afwachting van verdere acties vanuit het Bisdom.

AAP-gebouw
Daarom wordt er voorlopig ook geen actie ondernomen rond het AAP-terrein. Vorig jaar heb ik u verteld dat het de bedoeling is om daar een voorziening te treffen voor ouderenzorg.

Fusie tussen parochies?
Omdat er in alle parochies tekort geld binnenkomt om de zaak draaiende te houden, heeft de bisschop het woord fusie laten vallen. Dit betekent dat er één parochie geformeerd gaat worden bestaande uit Texel, Den Helder/Julianadorp, Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand. Het definitieve besluit daarover is nog niet genomen.

Ik wil daarbij benadrukken, dat wij hier als parochiebestuur alles aan zullen doen om zelfstandig te blijven. Volgens het kerkelijk recht is het echter zo dat de Bisschop uiteindelijk het besluit neemt en dat wij daar geen invloed op hebben.

Kerksluiting
Datzelfde geldt voor een eventuele kerksluiting: een kerksluiting staat los van een fusie. Het wil niet zeggen dat er een kerk gesloten wordt, maar als u de krant leest, weet u dat er regelmatig een kerk dicht gaat en wordt verkocht.
Ik hoor u zeggen: “maar dat mag toch niet gebeuren?!” Het enige antwoord daarop is: laat zien dat onze kerk, onze gemeenschap u dierbaar is en blijf uzelf inzetten voor onze kerk. “Aan de slag met en voor de kerk!”

Afscheid penningmeester Henk Beelen
Door alles wat zich rondom de financiën heeft afgespeeld, gaan we afscheid nemen van onze penningmeester Henk Beelen. Henk neemt afscheid, omdat hij er mentaal niet meer tegen kan om telkens met het Bisdom de strijd aan te moeten gaan over geld.

Henk heeft drie jaar geleden bij het Bisdom aangegeven dat als we zo doorgaan we eerdaags de deuren kunnen sluiten. Hij heeft daarbij de vinger op de zere plek gelegd. Den Helder ging in verhouding steeds minder betalen en Breezand steeds meer. De personele bezetting van het pastorale team is te zwaar om met elkaar te kunnen betalen.

Het uiteindelijke resultaat van al die energie is geweest dat de jaarrekening is afgekeurd en dat er een boekenonderzoek heeft plaatsgevonden. Henk en de parochieraad Breezand zien het als een motie van wantrouwen. Het voelt als de klokkenluider die teruggepakt wordt, omdat de waarheid wordt verteld.  Henk heeft daarbij zijn conclusie getrokken en stopt met zijn bestuursfunctie.

Henk heeft zich vele jaren ingezet voor onze parochie en voor het samenwerkingsverband Trinitas (Anna Paulowna/Breezand/’t Zand). Eerst van 1988 tot 1998 met een dubbelfunctie als bestuurslid van het schoolbestuur. De tweede periode was van 2008 tot 2018. Dus totaal 20 jaar! Naar eer en geweten heeft hij de belangen zo goed mogelijk behartigd.

Nu kiest hij voor zichzelf en zijn gezin. Henk wil niet hier op de voorgrond treden, want hij is er niet trots op om op deze manier weg te gaan. In kleine kring zullen wij afscheid nemen. Henk zit aan die kant. Wij zijn hem veel dank verschuldigd dus geef hem een groot applaus!

Nieuwe penningmeester
Als er iemand afscheid neemt komt er een plaats vrij. Weer een opgave voor het bestuur om die functie op te vullen. Met trots kan ik u vertellen dat we er in geslaagd zijn om een nieuwe penningmeester te vinden. Doke Rooijakkers-van der Meer. Doke gaat het penningmeesterschap vervullen van de parochie Breezand en het samenwerkingsverband Trinitas. Doke is lid van Encore! En staat daar te zingen. Doke, we wensen je veel succes met deze bijzondere functie en we heten je welkom met een warm applaus.

Gewijzigde mistijden
Als laatste puntje noem ik de gewijzigde mistijden op zondag. De Bisschop heeft besloten dat de vieringen op zondag op het platteland om half tien zijn. De priesters kunnen dan om 11:00 uur in Den Helder een eucharistieviering houden. Op deze manier kunnen zij twee vieringen per zondag voorgaan. Den Helder is het Eucharistisch centrum, wat inhoudt dat alle katholieken van over de hele wereld die in onze regio vertoeven, er op kunnen vertrouwen dat er in Den Helder altijd een eucharistieviering is.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er geen vieringen onder leiding van een parochiaan meer hoeven te worden gehouden. Hopelijk kent u het bestuur goed genoeg. Met betrekking tot de VOP-vieringen zullen wij ons er hard voor maken dat die in stand blijven. Overigens zal er een evaluatie plaatsvinden over hoe u het vindt om zondag een halfuur eerder naar de kerk te komen.

Gemeenschapsveiling en actie kerkbijdrage
Komend voorjaar zal vanuit onze kerk de actie Kerkbijdrage worden gehouden. Voor het onderscheid tussen deze actie en de veiling Heel Breezand Geeft: wij kunnen voor een bijdrage voor het grootonderhoud een verzoek indienen bij het comité van HBG. De actie Kerkbijdrage is voor de dagelijkse kosten.

‘Aan de slag met de kerk’
Een prachtig thema dat in deze viering is uitgewerkt. Een mooi thema om u met deze intentie het komende jaar in dit kerkgebouw te ontmoeten.