Werkgroepen

Goede doelen

Van de MOV-groep

Wat betekent MOV eigenlijk: Missie – Ontwikkeling – Vrede. Tijdens de vastenperiode hebben we weer heel wat envelopjes met uw gaven mogen ontvangen, dus er kunnen gelukkig weer goede dingen gedaan worden voor de mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Heel hartelijk dank hiervoor.

De werkgroep bestaat uit Lenie van ‘t Oever. Vanuit het bisdom krijgen we een lijstje van acties die gesteund worden door het bisdom zelf met de gehele schaalcollecte van dat weekend.

Er zijn ook acties die door het bisdom aanbevolen worden en die we dan steunen met een extra collecte aan de deur bij het uitgaan van de kerk. En dan is er nog een actie die we als kerkgemeenschap zelf plannen, namelijk de 3 Koningenactie waarvan de opbrengst ten goede komt aan Kansrijk, de plaatselijke stichting die kinderen in Kenia een kans op een goede opleiding geeft. Eens in de paar maanden is er een dekenale vergadering over de lopende en komende acties. Zo kunnen we met meerdere parochies samen nadenken over b.v. de tekst op het grote vastenaktie-bord dat altijd opgehangen wordt in de Vastentijd, of over hoe we een actie het best kunnen aankondigen bij u als kerkganger. Dan regelen we b.v. een foldertje dat we weeks van te voren kunnen uitdelen in de kerk zodat u weet 1) dat er de volgende week een aktie is en 2) waar het ingezamelde geld voor bedoeld is. Zo proberen we met z’n drieën u te motiveren om na te denken of u voor bepaalde doelen wat geld wilt geven. Ieder kan voor zichzelf uitmaken welk goed doel hij/zij wil steunen en welk doel niet. Niks moet, maar als u dat wilt: véél mag, altijd, heel graag, voor hen, die het zo nodig hebben.

Stichting Kansrijk

Als we het werk van onze stichting in één zin moeten omschrijven, kunnen we zeggen: We helpen de kansarme kinderen in Kenia. Maar door de jaren heen is er wel meer gedaan dan alleen dat. In 1992 is de stichting opgericht om het werk van Broeder Johan Verresen, die in Kenia in de missie werkte, te steunen. Hij werd door veel mensen uit Anna Paulowna en Breezand geholpen met geld, maar om dat een wat gestructureerder karakter te geven, werd de stichting in het leven geroepen. Zelf is broeder Johan in 2001 overleden, maar zijn werk wordt voortgezet en nog steeds gesteund vanuit Anna Paulowna/ Breezand.

Om wat voorbeelden van “Kansrijk-projecten” te noemen:
– in Koru, toen de standplaats van broeder Johan, zijn diverse mooie schoollokalen gebouwd voor een lagere school en een kleuterschool.
– in diezelfde plaats is een ziekenhuis mede door onze stichting ingericht.
– in Niamonye is een slaaphuis voor gehandicapte meisjes gebouwd.

Vele honderden kinderen hebben een lagere school kunnen doorlopen dankzij Kansrijk. Daarnaast hebben nog vele tientallen kinderen een vervolgopleiding kunnen doen. Om dit te kunnen bekostigen worden er diverse acties op touw gezet:
– 2 keer per jaar houden we voor de kaartliefhebbers een gezellige klaverjasdrive.
– er worden meerdere lelie-schub-sessies gehouden. Ieder die een paar uurtjes kan missen kan aanschuiven en net zo lang meehelpen als hij/zij de tijd heeft.
– Tijdens de 3 Koningen actie zijn er diverse kinderen in touw om te collecteren in diverse kerken.
– Op de Hofsteeschool in Julianadorp en de St. Janschool in Breezand wordt één keer per jaar een sponsorloop gehouden.
– De laatste tijd zijn er steeds meer feestelijke gelegenheden waarbij het feestvarken i.p.v. cadeau’s een bijdrage aan Kansrijk vraagt.
– Daarnaast zijn er vele mensen die zo af en toe een bedrag(je) overmaken op ons rekeningnummer ( 303171839 ) zodat we door kunnen gaan met dit mooie werk.

We zijn zelf al diverse keren naar Kenia geweest en hebben daar kunnen zien dat het echt helpt. Wilt u meer weten over de Stichting Kansrijk, voor informatie kunt u terecht bij het bestuur:
Lia Ruijter voorzitter (tel. 0223-535452)
Coos Maters, penningmeester
Lisa Strathof, secretaris
Gwenda Rwazo
Anja Doedens

** N.B. Giften aan Kansrijk blijven aftrekbaar! Onze Stichting Kansrijk is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dat houdt in dat giften gedaan aan onze stichting onder de normale regels van aftrekbaarheid blijven vallen. **

Parochiële Caritas (PCI)

Stille armoede
Je kunt er naar kijken, maar je kunt ook iets doen. De Parochiële Caritas (PCI) is een traditionele activiteit van de kerk, die zonder publiciteit wordt verricht. Het vanuit Christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Aandacht geven aan concrete noden en behoeften van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. Het is niet iets van vroeger, ook in 2008 is stille armoede nog hoogst actueel.

Stille armen
De stille armoede, een zorg van en voor de PCI. Vaak zijn ze alleen, soms ook niet. Ze vragen niet en ze klagen niet, ondanks hun problemen. Géén omstandigheden vanuit vervlogen jaren, maar harde werkelijkheid van de jaren “anno – nu”. Er wordt over gesproken – over geschreven – over gedacht, maar de welvaartswereld blijft haar hoge eisen stellen, terwijl de sociaal rechtvaardige prikkels vaak maar al te gemakkelijk worden “doorgeschoven”. Midden onder ons leven mensen, die een zo beperkte financiële armslag hebben dat ze wel worden aangeduid met “stille armen”.

Mensen weer op weg helpen
De Parochiële Caritas vormt een laatste vangnet voor mensen in nood. Biedt mensen in nood een luisterend oor, zoekt mee naar een oplossing voor de problemen, bemiddelt bij instanties, de sociale dienst, wijst mensen op voorliggende voorzieningen en regisseert soms het hulpverleningstraject.

Contact
Heeft u vragen of ideeën, dan kunt u contact opnemen met de PCI – werkgroep (Marleen Duineveld, Ellen Kerkhof en Annemieke Broersen).